Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie. Door het spelen en de vertrouwensband die er groeit tussen kind en therapeut, ontstaat er ruimte voor het kind om ervaringen en emoties te uiten, om belemmeringen op te ruimen en gedragspatronen te doorbreken. De speltherapeut helpt het kind zijn eigen hulpbronnen te ontdekken. Door de inzet van speltherapie wordt de focus gelegd op belevingen en het opdoen van ervaringen. Op deze manier komt de zintuigelijke, motorische, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind meer in balans. 


Voor wie is Speltherapie

Speltherapie kan zowel bij kinderen als bij jongeren worden ingezet. De kracht van verbeelding en verhulling sluit aan bij alle leeftijdsgroepen. Wat in woorden moeilijk is uit te leggen of uit te spreken, kan in spel, in een tekening, of in een spelbeeld vanuit het onbewuste worden neergezet.

Er kunnen grofweg drie groepen van problemen onderscheiden worden waarbij een speltherapeutische aanpak effectief kan zijn:

  • Emotionele problemen, zoals problemen met het ervaren of uiten van gevoelens als angst, boosheid en verdriet, te weinig zelfvertrouwen; (grote) onzekerheid, een negatief zelfbeeld of hechtingsproblemen.
  • Traumatische ervaringen, zoals het verlies van belangrijke personen, verandering van de thuissituatie, (seksueel) misbruik, mishandeling of verwaarlozing, handicap of psychische problematiek in het gezin, traumatische ervaringen rondom school en (niet) passend onderwijs.  
  • Sociale problemen, zoals het moeilijk om kunnen gaan met leeftijdsgenoten, geen aansluiting hebben in de klas, of het moeilijk kunnen omgaan met volwassenen. 

Voor meer informatie over speltherapie verwijzen we naar de pagina van NVVS.


Hoe ziet de Speltherapie eruit?

Het kind kiest zelf waarmee het wil spelen. Zo kan het kind aangeven waar het aan toe is en houdt het de regie. Bij Praktijk de Trapveer hanteren we een cliënt-centerend basishouding, we volgen het kind tijdens de speltherapie. We benoemen wat we zien, zodat het kind betekenis kan geven aan zijn ervaringen en het kind zijn eigen gevoelens, gedachten en behoeften (weer) leert begrijpen. Merken we dat inzet van ander coach-materiaal passender is, dan maken we hier ook gebruik van binnen de speltherapie. Altijd in afstemming met het kind zelf. Speltherapie bij ons is gericht op de drijfveren van het kind. Juist deze afstemming zorgt voor het vergroten van veerkracht en leerplezier. 

 

Kennismakingsgesprek & intake 

We beginnen met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je vertelt waar je met je kind tegenaan loopt en wat je wensen zijn voor je kind. We kijken vooral of het klikt. Als jullie beiden daarna door willen, volgt een intake. Dan gaan we dieper op de achtergronden in.

 

De spelsessies

De therapie start met vijf spelobservaties. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie staat hierin centraal. Om een goed beeld van je kind te krijgen, hebben we in deze periode contact met de leerkracht van je kind. Natuurlijk altijd in overleg. Na de observatieperiode worden de bevindingen besproken en wordt bekeken of speltherapie een passende vorm van hulpverlening is voor je kind. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Samen bespreken we aan welke doelen er gewerkt gaat worden. 

Een spelsessie vindt wekelijks plaats op een vast moment in de week (met uitzondering van de schoolvakanties) en duurt 45 minuten. Hoeveel sessies je kind nodig heeft is afhankelijk van de hulpvraag en situatie van je kind. Soms is een kind al goed op weg geholpen na een klein aantal sessies, soms is er meer tijd nodig. De therapie duurt zo'n tien tot twintig sessies. De speltherapie wordt afgesloten met een gesprek als de doelen zijn behaald en je kind weer op eigen kracht verder kan.

 

Gedurende de therapie worden ouders/verzorgers regelmatig uitgenodigd voor een oudergesprek, waarin het verloop van de therapie besproken wordt. Een goede samenwerking heeft een positieve invloed op het verloop van de therapie, regelmatig contact is daarom belangrijk en prettig.

 

Waar

De therapie vindt doorgaans plaats in de spelkamer van onze praktijk. De spelkamer biedt het kind de ruimte en vrijheid om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te experimenteren en te spelen. Ook kunnen we naar de school, van het kind komen wanneer de school uiteraard hiermee instemt. We nemen dan voldoende materiaal mee.