Privacy Beleid

Ingangsdatum 05-05-2021

Datum laatste wijziging 06-11-2021

 

Praktijk de Trapveer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Praktijk de Trapveer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

WGBO

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. 

Het dossier bevat verslagen van uitgevoerde observaties en behandeling.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die met uw toestemming worden opgevraagd bij andere zorgverleners. Om uw privacy te waarborgen wordt zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en behandelgegevens. Ook wordt er voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot het dossier.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de praktijk geeft, verstrekken wij uitsluitend na toestemming aan derde partijen voor de volgende doelen:

  • Om andere zorgverleners te informeren of bij een verwijzing naar een andere behandelaar,  dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
  • Voor de financiële administratie, bij opstelling van een factuur wordt gebruik gemaakt van klein deel uit de dossiergegevens.

Als de therapeut om een andere reden dan hierboven genoemd, gebruik wil maken van de dossiergegevens, dan wordt u daarover geïnformeerd én expliciet uw toestemming gevraagd.

 

Zorg- en informatieplicht 

De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). In het geval dat er een conflict ontstaat tussen de zorg – en informatieplicht, die de therapeut heeft en de privacywet (AVG) dan prevaleert altijd de zorg- en informatieplicht.

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist. De debiteuren- en crediteurenadministratie wordt 7 jaar bewaard.

 

Privacy op zorgnota
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die nodig zijn voor het declareren van een nota:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
  • De kosten van het consult

 

Cookies

Praktijk de Trapveer gebruikt alleen technische, functionele cookies. Daarnaast worden er ook analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy.  De cookies die Praktijk de Trapveer gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Aanpassen privacyverklaring

Praktijk de Trapveer behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatst Praktijk de Trapveer eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgt Praktijk de Trapveer voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen en datum van aanpassing.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op. 

Contactgegevens

Praktijk de Trapveer

Barneveldseweg 1

6741 LH Lunteren

KvK 89295307

www.praktijkdetrapveer.nl 

info@tpraktijkdetrapveer.nl