Algemene voorwaarden

 

Algemeen

Praktijk de Trapveer opgericht door Jannieke en Marielle, is gevestigd te Lunteren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82436274. Praktijk de Trapveer richt zich op Speltherapie en Talentversterking van kinderen, jongeren, en hun ouders.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Praktijk de Trapveer, en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

 

Beroepsvereniging FVB en NVVVS

De Praktijk wil dit jaar de SKJ registratie voltooid hebben en is lid van de FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen waar de NVVS Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten onder valt. Informatie over de beroepsvereniging kunt u vinden op de website van de FVB en op de website van de NVVS. Wanneer de master Speltherapie is afgerond sluit de praktijk zich officieel aan bij deze beroepsvereniging en worden de onderstaande richtlijnen en voorwaarden rechtsgeldig. De speltherapeut  handelt volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode van de FVB en de   beroepscompetentieprofiel van de FVB. Het Beroepscompetentieprofiel beoogt een instrument te zijn om de kwaliteit en de positie van het beroep te bevorderen en te bewaken.

 

AGB Registratie

Wanneer de registratie bij het FVB beroepsvereniging officieel is verkregen kan ook onze AGB (Algemeen Gegevens Beheer) code worden ontvangen. Zo kunnen we als zorgaanbieder worden herkend en komen we geregistreerd te staan in een landelijke database (Vektis). 

 

Meldcode

Wanneer de speltherapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel de cliënt als de ouders. Evenals zij daarna de wettelijke plicht heeft dit te melden aan betreffende instanties. Dit is beschreven in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De speltherapeut hanteert het afwegingskader voor Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (januari 2019). In deze duidelijke video is te zien wat er veranderd is in de meldcode. De speltherapeut hanteert de regelgeving omtrent het Veilig Incidenten Melden.

 

Klachtenprocedure

Bij eventuele klachten is het prettig om deze zo snel mogelijk te bespreken met de Praktijk. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Voor klachten van inhoudelijke aard is Praktijk de Trapveer aangesloten bij de beroepsvereniging FVB, waar een klachtenprocedure voor cliënten beschikbaar is. Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners voldoen aan de Wet Kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).  Lees hier wat dit betekent voor u, en hoe Praktijk de Trapveer aan deze eisen voldoet. Klachten worden vertrouwelijk in behandeling genomen. De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

 

Behandeltraject, afspraken en voorwaarden

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd, dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Informatie hierover en hoe uw privacy wordt gewaarborgd kunt u hier lezen. Eén van de ouder(s)/verzorger(s) geeft middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie, training of begeleiding van kinderen jongeren dan 16 jaar. Beide ouders dienen wel toestemming te geven voor het starten van de therapie en begeleiding; Bij elk nieuw behandeltraject wordt een behandelovereenkomst opgesteld waarin afspraken en voorwaarden staan. De behandelovereenkomst wordt door ouder(s)/verzorger(s) en de speltherapeut ondertekend; Ouder(s)/verzorger(s) zijn op de hoogte dat hun zoon of dochter therapie ontvangt. Het is de taak van de ouders om elkaar hiervan op de hoogte te brengen; Ouder(s)/verzorger(s) hebben (op verzoek) recht op dezelfde informatie; De speltherapeut zal de de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De speltherapeut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld van de speltherapeut. Bij ziekte of afwezigheid van de speltherapeut wordt de behandeling naar een andere datum en tijd verplaatst.

 

Betalingsvoorwaarden

Therapie kan tot een dag voor aanvang kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging op de dag zelf is de speltherapeut gerechtigd om 50% van het afgesproken tarief in rekening te brengen. No-show (niet verschijnen) wordt niet vergoed door de verzekeraars, SVB en gemeente en wordt volledig in rekening gebracht door de therapeut bij de ouders van de cliënt. Aan het einde van de maand wordt de factuur via e-mail toegestuurd. Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het factuurnummer. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan staat het de speltherapeut vrij om incassomaatregelen te nemen. Extra gemaakte kosten zullen worden doorberekend aan de cliënt. Tarieven kunnen jaarlijks worden herzien.